Basketskola
2017-08-23 10:27
Tyresö basktes basketskola drar igång måndagen den 28 augusti i Bollmorahallen. Aktiviteten pågår sedan mellan klockan 17:00 - 18:00 varje måndag. Gör ett besök i hallen, prova på och prata med våra duktiga ledare. 

Läs mer och anmäl er gärna via formuläret som ni hittar under rubriken, BÖRJA SPELA BASKET. 

Välkomna till en roligt och lärorik baskethöst! 
Träningstider hösten 2017
2017-08-23 09:36
Nu är nästan alla träningstider och tränare fastställda för höstens aktiviteter. Vi väntar fortfarande på bekräftelse på träningstider i Fårdalaskola och detta berör flickor och pojkar 08/09. 

Vår verksamhet kommer i år att genomföras i Bollmorahallen (B) och i Wättningehallen (W) men vi har även någon/några träning i Krusboda (K) och i Fårdala (F). 

I vissa åldersgrupper provar vi i år att köra gemensamma träningar.
En utvärdering av detta kommer att ske under säsongen. 

Vi tackar kommittén, med Michael Carlsson i spetsen som har förhandlat med kommunen, lagt schema och kontaktat alla tränare. 

Så här tränar våra lag i höst:

Basketskolan  (startar den 28 augusti) 
Måndagar kl 17-18 i (B)

Herrlaget 
Torsdagar kl 21 - 22:30 (B)

Pojkar 02/01/00
Måndagar kl 20:30 - 22 (B)
Tisdagar kl 20:30-22 (B)
Torsdagar kl 21-22:30 (W)

Flickor 02
Måndagar kl 19-20:30 (B)
Torsdagar kl 19:30-21 (W)

Pojkar 03/04/05
Tisdagar 17-18:30 (W)
Onsdagar 18-19 (B)
Torsdgar 18-19:30 (W)

Flickor 03/04
Tisdagar kl 20-21:30 (W)
Fredagar 19-20:30 (B)

Flickor 05
Måndagar 18-19 (B)
Onsdagar 17-18:30 (W)
Fredagar 17:30-19 (B)

Pojkar 06/07
Tisdagar kl 18:30-20 (W)
Onsdgar kl 17-18:30 (K)

Flickor 06/07  (börjar vecka 35)
Onsdgar kl 17-18 (B)

Pojkar 08/09 
Ännu inte fastställt

Flickor 08/09 (börjar vecka 35) 
Torsdgar kl 17-18 (W)
Ev ännu en träning som ej är fastställd
Rapport från styrelsen
2017-08-15 23:30

När styrelsen samlades för styrelsemöte den 10 augusti så hanterades och diskuterades frågor och ärenden såsom LOK-stöd, sponsorer, representation, ekonomi, material, personal, samarbete med klubbar i söderort, säsongsstart, material, träningstider, tränare, utbildning, tränarmöte, kommittéer, herrlaget, natturnering och Tyresöfestivalen. 


Lite mer utförlig information om 
Samarbete mellan klubbar i Söderort
Vi har deltagit vid möte med andra basketklubbar i söderort. Vi träffades för att utbyta erfarenheter och för att se över eventuella samarbetsmöjligheter kring exempelvis lovaktiviteter, Easy basket, utbildningar mm. Ett nytt möte genomförs den 21 augusti.

Kansli och personal
När det gäller vårt kansli så har vi för närvarande ingen anställd personal. Vi i styrelsen får hjälpas åt att hantera den löpande verksamheten en tid framöver. Anledningen till att vi i dagsläget väljer att inte dra på oss ett arbetsgivaransvar är den begränsade ekonomi vi har för tillfället. 

Lag, träningsschema och tränare
Säsongen drar igång under vecka 35-35. Vi vill passa på att tacka den nya tränings och tävlings kommittén för ett fantastiskt arbete som resulterat i att vi nu har tränare till alla våra lag och vi i slutet på veckan kommer att kunna presentera ett träningsschema för höstens. Håll utkik här på hemsidan. 

Anne Österberg
Ordförande

Styrelsen informerar
2017-06-21

Nu är sommaren här och vi vill passa på att informera lite om vad som har hänt och vad som är på gång.


Årsmöte genomfördes den 29 maj, då utsågs följande förtroendevalda att verka fram till årsmötet 2018 som kommer att hållas den 11 juni nästa år.


Styrelsens sammansättning är;


Ordförande: Anne Österberg

Vice ordförande: Katarina Andersson

Sekreterare: Camilla Alfalk

Kassör: Jeanette Thunwall

Ledamöter: Mikael Weining & Corey Burcher


Till revisorer valdes Anders Alfalk och Katarina Nygaard-Oxing


Till valberedning valdes Michael Carlsson och Anna Jimmerfors


Styrelsen har sedan årsmötet genomfört två möten för att påbörja hösten verksamhet. Vi har bland annat diskuterat frågor som uppstartsläger, tränare, träningstider, eventuellt samarbete med andra klubbar, personal, kommittéer, riktlinjer/policys och sponsorer.


Styrelsens mötesplan tom januari 2018

·        10 augusti

·        19 september

·        1 oktober – planeringsmöte med kommittéerna

·        26 oktober

·        28 november

·        12 december

·        16 januari

Årsmötet är satt till den 11 juni 2018

 

Så här organiserar vi oss


För att bli mer effektiva och låta fler vara delaktiga i verksamheten så har vi inrättat tre kommittéer. 


Kommittéerna är:


Cuper & Läger
Ordförande: Vakant
Ledamöter: Vakant
Styrelsens representant Corey Burcher (kan komma att justeras)


Trivselkommitté

Ordförande Marie Brinkestål
Ledamöter Vakant
Styrelsens representant Jeanette Thunwall


Träning, Tävling & Tränare
Ordförande Michael Carlsson
Ledamöter Joakim Blom, Åsa Enocsson, Felicia Netteblatt
Styrelsen representant Mikael Weining


Varje kommitté kommer att bestå av 3-5 personer, är du intresserad att bidra med din tid och kunskap för att utveckla föreningen så kontakta gärna oss via mejl till kansliet@tyresobasket.se. Vi är inte främmande för att starta upp ytterligare kommittéer så informera oss gärna om vad du vill göra.


Ungdomsrepresentanter i styrelsen

Nytt för i år är även att vi har två stycken ungdomsrepresentanter kopplade till styrelsen. Det ska bli jättespännande att få ta del av våra aktivas syn på föreningen och vår verksamhet och vi välkomnar William Hauff (P02) och Isabella Onofri (F02)

 

Kansliet

Vi har sedan december då Jocke slutade inte haft någon anställd personal på kansliet, detta innebär att vi under sommarmånaderna bara har möjlighet att läsa mejlen, ärenden som inte är av akut karaktär kommer att hanteras på styrelsens möte i augusti. Avsaknaden av personal har också inneburit att vi under vårterminen inte har haft möjlighet att genomföra lägerverksamhet som tidigare.


Vi har  som ambition att ha anställd personal för att driva den dagliga verksamheten som styrelsen inte kan hantera mellan styrelsemöten. Vi påbörjat ett arbete för att utröna vilken typ av anställning vi behöver och har ekonomiska resurser att hantera. 


Vill du veta mer om vår verksamhet och våra planer, klicka på länken ”Det här är vi!”


Trevlig sommar önskar styrelsen!

Förbundsfunktionärsutbildning 3 och 4 juni
2017-05-26 12:47


Jönköping 2017-05-21

FÖRBUNDSFUNKTIONÄRSUTBILDNING 3 OCH 4 JUNI 2017 I SAMBAND MED DLT OCH MHC I SÖDERTÄLJE.

I samband med DLT och MHC i Södertälje erbjuds förbundsfunktionärsutbildning lördag 3 juni respektive söndag 4 juni i Södertälje.

Utbildningen riktar sig till de som har goda förkunskaper från arbete i sekretariatet i distriktens ungdoms- och seniorserier som vill delta i matchsekretariatet i förbundets olika serier och i några BDF:s seniorserier.

SCHEMA

Utbildningen pågår från 10:00 till 18:00 med genomgång av sekretariats olika funktioner samt prov enligt nedan:

10:00 - 12:30
Tidtagande del, tidtagare respektive 24-sekunderstiditagare, med prov.
12:30 - 14:00
Avbrott för lunch som bekostas/ordnas av deltagare själv.
14:00 - 18:00
Skrivande del, sekreterare respektive assisterande sekreterare, med prov i match under DLT eller MHC.

KURSAVGIFT
Kostnaden är 200 kronor per person vilket faktureras deltagarens förening. ANMÄLAN

Anmälan till kursen sker via e-post till basket@smalandsidrottens.se senast onsdag 31 maj där det anges vilken kursdag som önskas.
I anmälan anges dessutom namn, fullständigt personnummer, e-postadress till deltagare respektive föreningstillhörighet för fakturering av deltagaravgift.

Torsdag 1 juni skickas slutlig information kring utbildningen.

JOVAN SKUNDRIC

036 - 34 54 80

basket@smalandsidrottens.se

Klicka här för att skriva adress

Svenska Basketbollförbundet Idrottens Hus SE-114 73 Stockholm, Sweden Phone +46 8 699 60 00 basket.se
Bankgiro 731-7308
Kallelse till årsmöte
2017-05-15 17:12
Den 29 maj är alla medlemmar välkomna till Kvarnhjulet på Pluggvägen 6 för att delta vid årsmötet.  Mötet startar klockan 18:30 och beräknas vara avslutat runt 20-tiden. 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet.

Dagordning för årsmötet 
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets- /räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett år; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; c) en revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Välkomna!

Nyheter från våra lag
 
Samarbetspartners